Vyhledávání
 
Prodáváme tyto značky
AEG
Amica
Ardo
Ariston
Baumatic
Beko
Best
Brandt
Bosch
Cata
Concept
Candy
Davoline
Dražice
ECG
Electrolux
Fagor
Gorenje
Faber
Franke
Liebherr
Nardi
Miele
Mora
Philco
Rohnson
Siemens
Tatramat
Teca
Whirlpool
Zanussi
Zelmer

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektrooulik.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Provozovatelem internetového obchodu je:

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dodavatelem je Petr Oulík, Klatovská tř.28, 30100 Plzeň. Dodavatel je plátcem DPH.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující nikoli spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Kontakty

Adresy servisních míst

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání e-mailem.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.elektrooulik.cz a sdílených stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží je obvykle dodáváno do 2-5 pracovních dnů, přičemž konkrétní termín dodání bude vždy upřesněn na základě objednávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.elektrooulik.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.elektrooulik.cz jsou konečné, tj. včetně DPH,ale bez PHE (poplatku za historický elektroodpad) a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu může ověřit na odkazu Doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zrušení objednávky

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do jejího potvrzení dodavatelem. Pozdější zrušení objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující spotřebitel má dále právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv postihu v zákonné 14denní lhůtě (viz níže).

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O přesném termínu doručení bude zákazník předem informován.
V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v odkazu Doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně u dodavatele při přebírání zboží, hotově v místě předání zboží, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (tento bude kupujícímu zaslán po přijetí jeho objednávky).

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení a návod k použití výrobku.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zásilka zaslána na dobírku Českou poštou a jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat.

Podepsáním daňového dokladu řidiči kupující nikoli spotřebitel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

5. Záruční podmínky a reklamace – rozpor s kupní smlouvou, uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Kupujícím nikoli spotřebitelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.elektrooulik.cz či sdílených obchodů, může se osobně obrátit přímo na autorizované servisní středisko, které je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (kontakt je uveden v záručním listu, na webových stránkách výrobce, nebo Vám jej sdělíme telefonicky či emailem). V zájmu rychlého zahájení reklamace doporučujeme připravit doklady o zakoupení, záruční list (je-li součástí) a popis závady výrobku. V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, kontaktujte nás, reklamaci s Vámi rádi vyřešíme.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku má kupující:

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši).

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud bude zboží vráceno v bezvadném stavu, s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem, bude finanční částka za zboží vrácena po podepsání dobropisu zákazníkem v plné výši. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@elektrooulik.cz či jiným způsobem (doporučujeme však písemnou formu, která zajišťuje prokazatelnost úkonu, kterým se smlouva ruší),a to nejpozději 14.den od převzetí zboží či jiným způsobem (doporučujeme však písemnou formu, která zajišťuje prokazatelnost úkonu, kterým se smlouva ruší), a to nejpozději 14.den od převzetí zboží.

Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, prosíme o jeho zaslání na adresu: ELEKTRO OULÍK, KLATOVSKÁ TŘ. 28.30100 PLZEŇ.. V případě, že se jedná o zboží větších rozměrů, prosím kontaktujte nás, rádi zajistíme svoz výrobku. Žádáme spotřebitele, aby spolu s vraceným zbožím zaslali pokud možno doklad o jeho zakoupení (postačí číslo dokladu nebo jeho kopii) a uvedli skutečnost, že se jedná o vrácení zboží do 14 dnů. Tyto informace přispějí k urychlenému vyřízení požadavku a ke spokojenosti spotřebitele. Pro více informací nás můžete kontaktovat na +420 377 325 504 nebo emailem na info@elektrooulik.cz.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího či jiným požadovaným způsobem po podpisu dobropisu.

Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Rozpor s kupní smlouvou se řídí § 616 občanského zákoníku (viz výše).

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "registrace zákazníka".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na praha@chmelar.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.elektrooulik.cz.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
PETR OULÍK, KLATOVSKÁ TŘ. 28, 301 00 PLZEŇ, je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost PETR OULÍK, KLATOVSKÁ TŘ. 28, 30100 PLZEŇ, s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zabezpečení dat

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob a to po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.

Poskytování dat

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost PETR OULÍK, KLATOVSKÁ TŘ. 28, 30100 PLZEŇ, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou banky, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona o ochraně osobních údajů.